Categories: Voorpagina 1
      Date: Jun 26, 2013
     Title: Eerder ingrijpen bij falend onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker ingestemd met een nota van wijziging die de uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid regelt.
Er ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer op grond waarvan de minister schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs opdrachten (‘aanwijzingen’) kan geven bij (financieel) wanbeheer. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs bestaat deze mogelijkheid al. Recente ervaringen met onder andere Amarantis hebben geleerd dat uitbreiding van deze aanwijzingsbevoegdheid ook elders in het onderwijs gewenst is.

Voorwaarde om te kunnen ingrijpen is dat bestuurders of toezichthouders ernstig nalatig zijn. Verder moeten de (onderwijskundige) problemen ook een bedreiging vormen voor het vertrouwen in en het functioneren van het onderwijsstelsel en moeten eerst andere interventiemiddelen ingezet zijn.

De minister kan onderwijsinstellingen nu al wel aangepast toezicht opleggen, een waarschuwing geven en bekostiging inhouden of opschorten maar een concrete opdracht geven om de onderwijskwaliteit te verbeteren kan nog niet. Dat verandert met deze nota van wijziging. Die regelt dat de minister straks een raad van toezicht (bij ho en mbo) of een bestuur ook kan opdragen concrete maatregelen te treffen die gericht zijn op het opheffen van de misstand.

Geven de toezichthouders of de bestuurders hieraan geen gehoor, dan staat ze een bekostigingssanctie te wachten. Verbetert de situatie nog niet, dan kan de minister de rechter verzoeken om bestuurders of toezichthouders te schorsen of te ontslaan. Dit extra slot op de deur wordt voor het gehele onderwijs geregeld in een aparte wetswijziging.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.